SolutionDD

BannerHome1
Face Scan |
AI06

บันทึกการเข้า-ออกของพนักงาน ใช้งานง่าย
สะดวกทั้งพนักงาน และ HR ตอบโจทย์ทุกองค์กร
ที่ต้องการความปลอดภัย สะดวก และแม่นยำ

Contact Us

HomeBanner2
Face Scan |
AI06

บันทึกการเข้า-ออกของพนักงาน ใช้งานง่าย
สะดวกทั้งพนักงาน และ HR ตอบโจทย์ทุกองค์กร
ที่ต้องการความปลอดภัย สะดวก และแม่นยำ

Contact Us

previous arrow
next arrow

Customer

Blog